Проекта SEED представлява целенасочен мисионски процес с пет планирани етапа, водещи хората до приемане на Христос, кръщение и ученичество. Той е основан на учението на Христос, Който прави паралел между земеделския цикъл и евангелизационния (Йоан 4:35-37, Мат 13:1-23).  Етапите в този целенасочен мисионски процес съставляват т.н. “евангелизационен цикъл”.  Те са:

  1. Подготовка на почвата (духовна подготовка на църквата)
  2. Садене на семето (контакт с хората)
  3. Култивиране на растението (духовна работа с хората)
  4. Жътва на реколтата (евангелизация, кръщения)
  5. Съхранение на реколтата (ученичество, менторство)

 

Ключово в проекта е синхрона между различните етапи. Мисионската работа във всяка стъпка (етап) трябва да е целенасочена и да води към следващата.

Църквата първо класифицира всяка от мисионските си дейности и определя в кой етап се вписват. След това се съставя целенасочен план, описващ дейностите във всяка стъпка и как те водят една към друга.  Това е линейно мисионско планиране.  При изпълнението на проекта е важно стъпките да се извършат в тяхната последователност, да има синхрон между тях и контактите да се придвижват от една стъпка към следващата.  Понякога даден контакт може да влезе в цикъла пряко в по-късен етап (например етап 3 – духовна работа).  Важното е да бъде придвижван напред, а не да застоява в текущия етап.  Проекта цели да включи максимален брой църковни членове в изпълнението му.  Всеки член има различни дарби („един сее, друг жъне“) и църквата е призована да намери място на всеки желаещ да участва в конкретния етап, който е подходящ за него.  Проекта е национален и за целта е важно всяка църква да се включва в националните обучения и координационни zoom срещи.  Обмяната на опит между църквите, както и на мисионски ресурси е от съществено значение за успеха на проекта.  Както при всяка духовна дейност, най-важна роля играе молитвата.  Проекта изисква целенасочена молитвена дейност на църквата през цялото време на провеждането му.

Повече информация

Видео материали

Форма за Решение